ABE - Informations légales

Wettelijke informatie

Disclaimer

Aansprakelijkheidsbepaling

Het Brussels Agentschap voor de Onderneming, hierna impulse.brussels, met maatschappelijke zetel te Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel, gaat uiterst zorgvuldig te werk om correcte teksten en berekeningen te publiceren, maar gaat geenszins een resultaatsverbintenis aan en kan niet aansprakelijk gesteld worden indien er niettemin fouten in voorkomen. Impulse.brussels houdt zijn gegevens en software uit principe up-to-date en ziet erop toe dat de verstrekte informatie nauwkeurig en volledig is. Hoewel wij er alles aan doen om fouten tot het absolute minimum te beperken, zijn ze niet uit te sluiten.
Met MijnBusinessPlan trachten wij u zo volledig en nauwkeurig mogelijk te informeren, zodat u op basis van deze informatie een weloverwogen beslissing kunt nemen. MijnBusinessPlan verstrekt informatie, maar geeft geen advies. Het spreekt dan ook voor zich dat de informatie en de berekeningen in MijnBusinessPlan geen vervanging zijn voor de tussenkomst van een adviseur om uw vragen over concrete situaties of dossiers te beantwoorden.
Noch impulse.brussels, noch een van zijn bestuurders, leidinggevenden of medewerkers aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de nauwkeurigheid en de kwaliteit van deze gegevens en informatie.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie en het materiaal in MijnBusinessPlan zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan impulse.brussels of waarop impulse.brussels aanspraak kan maken. U mag deze informatie en dit materiaal uitsluitend reproduceren en afdrukken voor strikt persoonlijk gebruik en voor niet-commerciële doeleinden.  U verbindt zich ertoe deze informatie en dit materiaal niet te verspreiden, te reproduceren of te verkopen in welke vorm of op welke wijze ook, zonder formele schriftelijke en voorafgaande toestemming van impulse.brussels.

Persoonlijke levenssfeer en vertrouwelijkheid

Impulse.brussels treft alle mogelijke maatregelen om uw persoonlijke levenssfeer zo goed mogelijk te beschermen en te voldoen aan de normen opgelegd door de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
De gegevens die u bij het gebruik van deze tool invoert, worden opgeslagen in een database die uitsluitend gebruikt wordt voor de tool MijnBusinessPlan en onder controle van impulse.brussels staat.  Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het opstellen van uw business plan en uw financieel plan.  Ze kunnen alleen door u bewerkt worden, nadat u zich heeft geïdentificeerd door middel van een wachtwoord dat u te allen tijde kunt wijzigen.
Indien u aangeeft dat u de newsletter 'Ondernemen in Brussel' wilt ontvangen, worden uw gegevens (naam, voornaam, e-mailadres) opgeslagen in de klantendatabase van impulse.brussels.  
Die gegevens worden uitsluitend gebruikt om aan uw vraag te voldoen en u een optimale dienstverlening te bieden, en om u sporadisch op de hoogte te houden van de producten, diensten en acties het BAO.  Ze worden in geen geval deels of volledig doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden, en worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
Iedere gebruiker die zijn identiteit staaft, heeft te allen tijde het recht de over hem verzamelde gegevens in te zien op eenvoudig schriftelijk verzoek. Op die manier kunnen onvolledige of foutieve gegevens op elk moment worden aangevuld, verbeterd of verwijderd. Indien u uw persoonsgegevens wilt inzien, neemt u contact op met impulse.brussels per e-mail (info@impulse.brussels) of per brief (impulse.brussels, Charleroisesteenweg 110 te 1060 Brussel).